شیخ خلیفه محمدنجاتی جزه شیخ خلیفه شیخ خلیفه دربخش خفراستان فارس قرارداردوازآثارمتعلق به قرن هفتم قمری است .این مقبره درروستای جزه بخش خفر قراردارد. بنای اصلی این مقبره به طول 6در6مت...
مقبره شیخ خلیفه محمدنجاتی جزه مقبره شیخ خلیفه ازاماکن تاریخی که درروستای جزه بخش خفراستان فارس قراردارد
مقبره شیخ خلیفه محمدنجاتی جزه مقبره شیخ خلیفه این مقبره درروستای جزه بخش خفرقرارداردودرفهرست آثارملی به ثبت رسیده است
3 نتیجه