تالاب آلماگل هادی کراییهادی کراییتالاب آلماگل . تالاب آلماگل همچنین دارای گونه‌های مختلف ماهی، پرنده و خزندگان مختلف است كه زردك، سیاه ماهی، كپورچه، آمور، كپورمعمولی، پاروا، كلمه، اسبله، كامبوزیا...
1 Rows,